Ποια είναι η διαδικασία αγοράς ακινήτου;

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Μία προκαταβολή (αρραβώνας), ανάλογη της αξίας του ακινήτου, πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον σας, το ακίνητο να αποσυρθεί από την αγορά και η τιμή του να κλειδώσει εκεί όπου τελικά έχει συμφωνηθεί.

Η προκαταβολή δίδεται στον ιδιοκτήτη – πωλητή ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του, αφού συνταχθεί και υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους  Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο έχει και την έννοια της απόδειξης.

Σε αυτό καθορίζονται σαφώς:

  • Το ύψος του τιμήματος αγοραπωλησίας του ακινήτου.
  • Ο τρόπος εξόφλησής του.
  • Ενδεχόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις, εφόσον το ακίνητο είναι υπό κατασκευή.
  • Η προθεσμία υπογραφής των οριστικών συμβολαίων, μετά τον Έλεγχο Τίτλων Ιδιοκτησίας του ακινήτου.
  • Οι ρήτρες που αφορούν στον αγοραστή και στον πωλητή, σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δύο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η προκαταβολή αυτή είναι συνήθως το 10% του τιμήματος αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Σε περίπτωση που διαμένετε στο εξωτερικό ή για άλλους προσωπικούς λόγους, μπορείτε να κάνετε ειδικό πληρεξούσιο στον Δικηγόρο σας, προκειμένου να αναλάβει την όλη διαδικασία.

Το πληρεξούσιο συντάσσεται υποχρεωτικά από Συμβολαιογράφο και στην περίπτωση που διαμένετε στο εξωτερικό, αυτό μπορεί να γίνει στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική αρχή.

Πάντως, στη περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αλλάξετε γνώμη και δεν θέλετε να αγοράσετε το ακίνητο, η προκαταβολή θα παραμείνει υπέρ του ιδιοκτήτη, εκτός κι αν η υπαναχώρησή σας οφείλεται σε νομικό πρόβλημα του ακινήτου (υποχρεώσεις προς το δημόσιο, τράπεζες, μη καθαροί τίτλοι κλπ) που επισημάνθηκε από τον Δικηγόρο σας κατά το χρονικό διάστημα ελέγχου των Τίτλων Ιδιοκτησίας, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οπότε η προκαταβολή πρέπει να σας επιστραφεί από τον ιδιοκτήτη εις διπλούν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Εάν δεν έχετε μέχρι τώρα κάνει φορολογική δήλωση ή είστε αλλοδαπός, προερχόμενος από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρειασθεί να αποκτήσετε  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Σύμφωνα με το νόμο, για την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου, πλέον δεν απαιτείται η παρουσία δικηγόρου ούτε από την πλευρά του αγοραστή ούτε από την πλευρά του πωλητή. Παρόλα αυτά προτείνεται η παρουσία δικηγόρου για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων νομικών ή/και πραγματικών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου υποβάλλεται στην Εφορία η δήλωση φόρου μεταβίβασης.

Η Δήλωση αυτή συντάσσεται από τον Συμβολαιογράφο και συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Υπογράφεται από τον αγοραστή και τον πωλητή και υποβάλλεται από τον ίδιο τον αγοραστή ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Κεφαλαίου της ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο.

Ο φόρος μεταβίβασης καταβάλλεται από τον αγοραστή εφάπαξ, και υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται επίσημα από τους ετήσιους πίνακες της εφορίας για κάθε περιοχή. Οι αμοιβές δικηγόρου και συμβολαιογράφου υπολογίζονται επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Η τιμή αγοράς ενός ακινήτου (εμπορική αξία) και η αντικειμενική του αξία δεν συμβαδίζουν πάντοτε. Συνήθως η αντικειμενική αξία είναι χαμηλότερη της εμπορικής.
 
 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ  Ή ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Μόλις πληρωθεί ο Φόρος μεταβίβασης από τον αγοραστή, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα έξοδα, το οριστικό συμβόλαιο υπογράφεται από τον αγοραστή, παρουσία του δικηγόρου του και τον πωλητή. Στη συνέχεια, ο συμβολαιογράφος θα μεταγράψει το συμβόλαιο στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο (εφόσον υπάρχει) της περιοχής του ακινήτου, το οποίο θα κρατήσει ένα αντίγραφο του συμβολαίου. Επίσης, ένα αντίγραφο θα κρατήσει και ο συμβολαιογράφος, ενώ θα δώσει επικυρωμένα αντίγραφα στον αγοραστή.

 

Στοιχεια Επικοινωνιας

Μπρούστας και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Βασιλίσσης Σοφίας 95, Αθήνα

Τηλ./Fax 210 3807900

 

TΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA