Εταιρικό Δίκαιο

1. Σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών σε συμμόρφωση με το Ν.3853/2010 («υπηρεσίες μιας στάσης»), καθώς και στη σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών.
2. Σύσταση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τη νέα εταιρική μορφή που θεσπίστηκε με το Ν.4072/2012.
3. Δικαιώματα της μειοψηφίας, την ακύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την μεταβίβαση μετοχών, την εποπτεία συμμόρφωσης με τις διατυπώσεις δημοσιότητας, τις μετατροπές, συγχωνεύσεις και αποκτήσεις, καθώς και στη ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού.

Στοιχεια Επικοινωνιας

Μπρούστας και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Βασιλίσσης Σοφίας 95, Αθήνα

Τηλ./Fax 210 3807900

 

TΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA